Recherchewerkzaamheden Persoonsonderzoeken (Wetgeving)

Tekst Ministerie van Justitie & Veiligheid

Inzake onderzoeken naar personen.

Ook voor onderzoek naar aan te nemen personeel!

Integriteitsonderzoek
Integriteit van bestuurders is essentieel voor het vertrouwen dat burgers stellen in het openbaar
bestuur. Integriteit heeft alles te maken met de kwaliteit van het openbaar bestuur. Het is dus
belangrijk dat de overheid, gemeenten en provincies prioriteit
geven aan integriteit, temeer omdat
zij werken met publieke middelen en op veel terreinen een monopoliepositie hebben.
Provincies, gemeenten en waterschappen werken aan integriteit. Zij vinden het van belang om
integriteitsrisico’s bij bestuurders in beeld te kunnen brengen. Steeds vaker worden externe
bureau’s (waaronder organisatieadviesbureaus) ingeschakeld voor het uit
voeren van deze
‘risicoanalyses’, bijvoorbeeld voorafgaand aan de benoeming van wethouders en gedeputeerden.
1
Voor de uitvoering van recherchewerkzaamheden geldt op basis van de Wet particuliere
beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) een
vergunning plicht.
De reden tot het stellen van regels voor recherchebureaus is vooral gelegen in het belang van de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers.
2
Daarnaast spelen aspecten zoals het belang van wettelijke
waarborgen voor de betrouwbaarheid van het personeel van
deze organisaties, een correcte presentatie tegenover opdrachtgevers
en burgers en een goede afstemming met de politie daarbij een belangrijke rol.
Regulering is derhalve met het oog op deze belangen noodzakelijk nu het werk van deze organisaties
aan bepaalde belangen of rechten van burgers kan raken, zoals het
recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de
vrijheid van bewegen. Recherchebureaus kunnen bijvoorbeeld
onderzoek doen naar gegevens over personen.
De wetgeving strekt er mede toe waarborgen te
scheppen met het oog op deze belangen en rechten van burgers.
Vergunningplicht
In artikel 1 lid 1 sub f van de
Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
(Wpbr) wordt aangegeven wanneer een onderneming of een
persoon moet worden aangemerkt als recherchebureau:
1
Zie b.v. de Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Het Interprovinciaal Overleg, De Unie van Waterschappen en het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(Maart 2016, Nr 91536).
2
Memorie van toelichting (Kamerstukken II 1993/94, 23478, nr. 3, p. 8)
Factsheet
Vergunningsplicht recherchewerkzaamheden ten
behoeve van integriteitsanalyse en – onderzoek
(Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus)
‘Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die in de uitoefening van een beroep of bedrijf
met winstoogmerk recherchewerkzaamheden ver
richt, voor zover die werkzaamheden
worden verricht op verzoek van een derde, in verband met een eigen belang van deze
derde en betrekking hebben op een of meer bepaalde natuurlijke personen.’
Werkzaamheden
Werkzaamheden die
het karakter dragen van het vergaren en analyseren
van gegevens (artikel
1 lid 1 sub Wpbr) worden gezien als recherchewerkzaamheden. De onderneming waar de
desbetreffende personen deze werkzaamheden verrichten, wordt dan gezien als een
recherchebureau. Daarbij is het niet van belang dat deze onderneming
een andere doelstelling
heeft.
Het soort werkzaamheden (vergaren én analyseren van gegevens) en het doel waarmee en de
wijze waarop de gegevens worden vergaard en geanalyseerd (in de uitoefening van een beroep
of bedrijf met winstoogmerk recherchewerkzaamheden verricht, voor zover die
werkzaamheden worden verricht op verzoek van een derde, in verband met een eigen belang
van deze derde en betrekking hebben op een of meer bepaalde natuurlijke personen) bepalen
derhalve samen of er een vergunning nodig is.
Het is niet van betekenis
in welke vorm de gegevens worden vergaard of geanalyseerd.
3
Er wordt geen onderscheid gemaakt in het onderzoek in openbare of gesloten bronnen.
Ook is daarbij niet van belang dat de gegevens door de betrokken persoon zelf vrijwillig ter
beschikking worden gesteld of dat hij de gegevens desgevraagd verstrekt.
Gelet hierop valt de handeling van het plaatsen van de gegevens in een rapport ook onder het
analyseren van gegevens. Het bedrijf moet immers de verzamelde gegevens bekijken en bepalen wat in het rapport wordt opgenomen.
Het zonder vergunning uitvoeren van vergunning plichtige werkzaamheden levert overtreding van artikel 1 van de Wet op de
economische delicten op.
Meer informatie omtrent de aanvraagprocedure en de
vergunningseisen is te vinden op
www.justis.nl
3
Memorie van toelichting (
Kamerstukken II 1993/94, 23478, nr. 3,
p. 17

Zwolle

K-2 Recherchebureau, Onderzoek, Advies & Incasso.

Vergunning Ministerie van Veiligheid en Justitie POB764

T. 06 55 390 507

E. info@k-2recherche.nl