Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van K-2 Recherchebureau.

Algemene Voorwaarden K-2 Recherchebureau te Zwolle

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbod/Aanbiedingen
Ieder aanbod van het Recherchebureau tot het aangaan van een Overeenkomst;

Diensten
Alle (aanvullende) diensten en/of werkzaamheden, van welke aard dan ook, die door het Recherchebureau worden verricht, in de ruimste in;

Overeenkomst                                            

Iedere overeenkomst tussen Partijen ter zake het door het Recherchebureau verlenen van Diensten aan Wederpartij;

Partij(en)                                                     

Het Recherchebureau en Wederpartij c.q. ieder voor zich;

Recherchebureau                   

K-2 Recherchebureau (KvK-dossiernummer 05037771), gevestigd te Zwolle, zijnde de gebruiker van de Voorwaarden;

Voorwaarden                                              

Deze algemene voorwaarden voor dienstverlening van het Recherchebureau;

Wederpartij                                                 

De natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en) aan wie het Recherchebureau een Aanbod doet en/of met wie het Recherchebureau een Overeenkomst aangaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten.
 2. Indien de Voorwaarden van toepassing zijn geweest op enige Overeenkomst, zijn deze automatisch – zonder dat dit nog afzonderlijk tussen de betreffende Partijen overeengekomen behoeft te worden – van toepassing op iedere nadien gesloten Overeenkomst tussen Partijen, tenzij ter zake de betreffende Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid op enige Overeenkomst van algemene of specifieke door Wederpartij gehanteerde voorwaarden wordt door van het Recherchebureau uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en nadat de bedoelde voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door het Recherchebureau van toepassing zijn verklaard op een Overeenkomst. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van voorwaarden van Wederpartij op een Overeenkomst brengt in geen geval met zich mee dat die voorwaarden stilzwijgend ook op enige nadien gesloten Overeenkomst van toepassing zijn.
 4. In geval van nietigheid of vernietiging door Wederpartij van een of meer bepalingen van de Voorwaarden blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van toepassing op de Overeenkomst. Partijen zullen in overleg treden om een nietige of vernietigde bepaling van de Voorwaarden te vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. niet-vernietigbaar is en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.
 5. Voor zover een Overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van de Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven in dat geval onverminderd op de Overeenkomst van toepassing.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming overeenkomst

 1. Een Aanbod is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend en geldig gedurende de termijn vermeld in het Aanbod. Vermeldt het Aanbod geen termijn voor acceptatie, dan vervalt het Aanbod in ieder geval veertien (14) dagen na de datum vermeld in het Aanbod.
 2. Een door Wederpartij binnen de geldigheidstermijn geaccepteerd Aanbod kan door het Recherchebureau gedurende vijf (5) werkdagen na de datum van ontvangst van de acceptatie door van het Recherchebureau worden herroepen, zonder dat dit leidt tot enige verplichting van het Recherchebureau tot vergoeding van eventueel als gevolg daarvan door Wederpartij geleden schade.
 3. Als een Aanbod wordt gedaan op verzoek van Wederpartij en dit Aanbod niet wordt aanvaard, heeft het Recherchebureau het recht alle kosten die zij heeft moeten maken om haar Aanbod te doen bij Wederpartij in rekening te brengen.
 4. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 5. Met inachtneming van het overige in de Voorwaarden bepaalde, komt een Overeenkomst slechts tot stand:
  1. door acceptatie door Wederpartij van een Aanbod;
  2. door schriftelijke opdrachtbevestiging van een door Wederpartij (mondeling of schriftelijk) verstrekte opdracht anders dan op basis van een Aanbod;
  3. doordat het Recherchebureau feitelijk uitvoering geeft aan een opdracht van Wederpartij.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Het Recherchebureau zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft het Recherchebureau het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden onder de gebruikelijke voorwaarden.
 3. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan het Recherchebureau aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan het Recherchebureau worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het Recherchebureau zijn verstrekt, heeft het Recherchebureau het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen.
 4. Het Recherchebureau is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat het recherchebureau is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan het Recherchebureau de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase mondeling of schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen uitdrukkelijk en

schriftelijk anders overeenkomen.

 1. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de   voltooiing van bepaalde werkzaamheden

een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Wederpartij het Recherchebureau derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, waarin het Recherchebureau minimaal een termijn van 30 dagen wordt gegeven om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Eerder dan na afloop van de genoemde termijn van 30 dagen kan het Recherchebureau niet in verzuim komen te verkeren.

 1. De ingeschatte uren zijn niet bindend en dienen slechts als indicatie, en kunnen daarom

overschreden worden.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het

noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 1. Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Het Recherchebureau zal de Wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 2. Indien de wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve

consequenties hebben, zal het Recherchebureau de Wederpartij hierover (indien redelijkerwijs mogelijk) tevoren inlichten.

 1. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal het Recherchebureau daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 2. In afwijking van lid 3 zal het Recherchebureau geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend, zulks ter beoordeling van het Recherchebureau
 3. Indien een vast tarief overeengekomen is, zullen bij beëindiging van de Overeenkomst de daadwerkelijk bestede uren in rekening worden gebracht, met inachtneming van hetgeen hierover eventueel in de Overeenkomst is bepaald.

Artikel 7. Geheimhouding

Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt het Recherchebureau zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet danwel andere rechten van intellectuele eigendom.
 2. Alle door het Recherchebureau verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Wederpartij en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Recherchebureau worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. Het Recherchebureau behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden

toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Opzegging

Beide Partijen kunnen te allen tijde de Overeenkomst schriftelijk opzeggen. Artikel 6 lid 6 is dan onverminderd van toepassing.

Artikel 10 Opeisbaarheid en ontbinding

 1. De vorderingen van het Recherchebureau op de Wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
 • Na het sluiten van de Overeenkomst aan het Recherchebureau ter kennis genomen omstandigheden geven het Recherchebureau goede grond te vrezen dat de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • Indien het Recherchebureau de Wederpartij op enig moment gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 • Wederpartij in enige (betalings)verplichting jegens het Recherchebureau tekort is geschoten.
 1. In de genoemde gevallen is het Recherchebureau bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van het Recherchebureau schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden

of is overeengekomen, gelden de leden 2, 5, en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium

overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.

 1. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden

vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van het Recherchebureau, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 1. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 2. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 4 weken zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht. Het Recherchebureau is niet verplicht om werkzaamheden voor de Wederpartij (verder) te behandelen zolang niet is voldaan aan een betalingsverzoek.

Het Recherchebureau is niet aansprakelijk voor enige schade die uit het opschorten van de werkzaamheden zou kunnen voortvloeien.

 1. Indien het Recherchebureau met de Wederpartij een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is het Recherchebureau niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Het Recherchebureau mag dan prijsstijgingen doorberekenen, indien het Recherchebureau kan aantonen dat zich tussen het moment van Aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

Artikel 12 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum, op een door het recherchebureau aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Voordat het recherchebureau werkzaamheden voor Wederpartij gaat uitvoeren dient de

overeengekomen aanbetaling in bezit van het Recherchebureau te zijn.

 1. Na het verstrijken van 10 dagen na factuurdatum is de Wederpartij van rechtswege in verzuim; de Wederpartij is vanaf dat moment over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval wettelijke rente geldt (indien de Wederpartij een consument is geldt de rente ex artikel 6:119 BW, terwijl voor bedrijven de rente ex artikel 6:119a BW geldt).

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Wederpartij zullen alle vorderingen van het Recherchebureau en de verplichtingen van de Wederpartij jegens het Recherchebureau onmiddellijk opeisbaar zijn.

 1. Door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 2. Onverminderd bepalingen van dwingend recht, heeft de Wederpartij niet het recht zijn betalingsverplichtingen jegens het Recherchebureau op te schorten en/of te verrekenen met betalingsverplichtingen van het Recherchebureau jegens Wederpartij.
 3. Het Recherchebureau is gerechtigd alle vorderingen op Wederpartij te verrekenen met iedere schuld die het Recherchebureau aan Wederpartij, dan wel aan met Wederpartij gelieerde (rechts-)personen, mocht hebben.

   Artikel 13 Incassokosten

 1. Is de Wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn

verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij verschuldigd aan het Recherchebureau:

 • over de eerste           € 3.000,-   15% met een minimum van € 150,-
 • over het meerdere tot € 6.000,-   10%
 • over het meerdere tot € 15.000,-   8%
 • over het meerdere tot € 60.000,-   5%
 • over het meerdere                         3%
 1. Indien het Recherchebureau aantoont hogere kosten te hebben gemaakt dan de onder lid 1 genoemde staffel, welke redelijkerwijs

noodzakelijk waren, is Wederpartij verplicht dit aan het Recherchebureau te vergoeden.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

Het Recherchebureau is tegenover Wederpartij slechts aansprakelijk voor schade die Wederpartij lijdt die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan het Recherchebureau toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en die zich dient te openbaren binnen een termijn van maximaal 12 maanden na beëindiging van de Overeenkomst. Indien het Recherchebureau – op welke grond dan ook – aansprakelijk is voor eventueel door Wederpartij geleden schade, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. De aansprakelijkheid van het Recherchebureau, voor zover deze door haar

aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

 1. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van het Recherchebureau beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de desbetreffende Overeenkomst, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een

opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

 1. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van het recherchebureau of haar ondergeschikten.
 2. Het Recherchebureau is nimmer aansprakelijk voor indirecte of andere gevolgschade. Ook is het Recherchebureau niet aansprakelijk voor schade ontstaan door handelen of nalaten van Wederpartij of derden in strijd met door het Recherchebureau verstrekte instructies c.q. in strijd met de Overeenkomst en de Voorwaarden.
 3. Alle rechtsvorderingen van Wederpartij op het Recherchebureau vervallen indien niet uiterlijk binnen 12 maanden nadat Wederpartij bekend is geworden (c.q. bekend had behoren te zijn) met een vordering op het Recherchebureau, het Recherchebureau in rechte heeft betrokken.

Artikel 15 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop het Recherchebureau geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor het Recherchebureau niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van het Recherchebureau worden daaronder begrepen.
 2. Het Recherchebureau heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat het Recherchebureau haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van het Recherchebureau opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door het Recherchebureau niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide Partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien het Recherchebureau bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Partijen worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank te Zwolle (Overijssel).
 3. Indien Wederpartij niet tevreden is over de verrichte werkzaamheden, dan wel een verschil van mening ontstaan is tussen Wederpartij en het Recherchebureau kan Wederpartij overeenkomstig de door het Recherchebureau gehanteerde klachtenregeling een klacht indienen. Pas na het doorlopen van de in de klachtenregeling omschreven procedure kan het oordeel van de rechter ingeroepen worden.

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Zwolle.